2017-01-17

Udon for the anime stamina


Super Otaku Ryo Ramen!
Vegan style of course.